Zákonné podmínky

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

Společnost ALPOD CZ s.r.o., se sídlem Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252900, IČ: 04737407, DIČ: CZ04737407 (dále jen „správce“), Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. Kontaktní údaje správce jsou následující: info@alpodpodlahy.cz + 420 222 722 450

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem (i předsmluvní jednání), nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Dále správce zpracovává osobní údaje udělené na základě výslovného souhlasu subjektu údajů.

III. Zdroje osobních údajů

přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky, osobní kontakt aj.), • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.), • osoby, pro něž správce vykonává činnost jako subdodavatel (pouze v rámci plnění konkrétních zakázek)

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) • popisné údaje (např. bankovní spojení) • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy • údaje poskytnuté nad rámec příslušných právních titulů (zákonných a smluvních povinností) zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů • cookies – při návštěvě webových stránek správce se některé údaje (IP adresa, datum, čas, název stránky, ze které přicházíte) ukládají na server. Tyto údaje jsou anonymní a používají se pouze ke statickému zpracování. Webové stránky www.alpodpodlahy.cz používají „cookies“. Jsou to malé soubory, které se při návštěvě stránek ukládají na váš disk. Cookies vám mohou usnadnit příští návštěvy stránek. Pomocí nastavení ve vašem prohlížeči se můžete rozhodnout, zda „cookies“ povolíte nebo zakážete. Pokud cookies nepovolíte, některé webové stránky možná nebudou znázorněny správně nebo vám nebude umožněn přístup ke všem informacím nebo funkcí webových stránek.

V. Kategorie subjektů údajů

zákazník (klient) správce • zaměstnanec správce, • jiná osoba, které je ve smluvním či předsmluvním vztahu ke správci • uchazeči o zaměstnání • osoby, jež udělily výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

zpracovatel (se všemi uzavřeny příslušné zpracovatelské smlouvy či prohlášení); podrobněji: pokud se nejedná o předávání informací na základě výslovného souhlasu subjektu údajů, předává správce zpracovatelům informace jen v nutném rozsahu pro splnění jeho povinností (např. zpracovateli z oblasti účetnictví a daní pouze informace nutné pro tyto účely; zpracovatelům, kteří jsou subdodavatelé, jen informace nutné pro plnění smluvního vztahu správce a klienta – např. adresa a kontaktní údaje pro pokládku podlah atp.) • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy • další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU – např. mateřská společnost správce – samozřejmě jen v rozsahu nutném pro plnění povinností správce či na základě souhlasu)

VII. Účel zpracování osobních údajů

účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů • jednání o smluvním vztahu • plnění smlouvy • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce) • archivnictví vedené na základě zákona • výběrová řízení na volná pracovní místa • plnění zákonných povinností ze strany správce • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

XI. Práva subjektů údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: • účelu zpracování, • kategorii dotčených osobních údajů, • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: • Požádat správce o vysvětlení. • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Webové stránky https://www.alpodpodlahy.cz/ jsou vytvořeny a udržovány s maximální péčí. I přesto nemůže firma Alpod s.r.o. ručit za aktuálnost, přesnost nebo správnost všech údajů na stránkách. Veškeré údaje na webových stránkách mohou být měněny bez předchozího oznámení.

Ani firma, ani kterákoli jiná právnická nebo fyzická osoba, která spolupracovala na vzniku a tvorbě těchto webových stránek, proto neodpovídá za škodu, která by vyplývala z přístupu k obsahu, použití nebo nemožnosti použití informací na www.alpodpodlahy.cz, nebo za jakékoli chyby či nedostatky v jejich obsahu.
V případě odkazování nebo propojování těchto webových stránek s jinými, které jsou vlastněny nebo provozovány třetími stranami, nepřebírá firma ALPOD CZ s.r.o. odpovědnost za obsah nebo správné fungování těchto webových stránek.

AUTORSKÁ PRÁVA

© Copyright 2023 ALPOD CZ s.r.o.

Na veškeré texty, fotografie, grafiky, animace a další dokumenty, které jsou obsahem webových stránek www.alpodpodlahy.cz, se v rámci právních předpisů vztahuje autorské právo nebo jiná forma ochrany duševního vlastnictví.

no thank
Image Newletter
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Obraz
  • SKU
  • Prezzo
  • Popis
  • Hmotnost
  • Rozměry
  • Attributes
Kliknutím mimo skryjte panel porovnání
Porovnejte
Porovnejte ×
Let's Compare! Continue shopping